મારી ઈચ્છાઓ

મારી કેટલીક ઈચ્છાઓ ની  યાદી……..

૧.  મારું personal  Mactonish નું laptop લેવું.
૨. Nikon SLR Series નો Digital Camera લેવો.
૩. 4′ કે  5′ Inch ના diameter નું  Reflector પ્રકાર વાળું ટેલેસ્કોપ લેવું.
૪.  Mountain Bike Series ની સાયકલ લેવી.
૫. ૮ ચેનલ વાળું RC Plane લેવું.
૬. ૫૦૦૦ મીટર કે તેથી વધુ ઉંચાઈ ના હિમાલય ના શિખર ને સર કરવું.
૭. Ham Radio  નું   License લેવું.
૮ .  Indian Territorial Army જોઈન કરવી.

આજના દશેરા ના શુભ દિવસે આપ સૌની પણ ઈચ્છાઓ પૂરી થાય તેવી પ્રભુ ને  પ્રાથઁના !!!

Advertisements